Phân bổ chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp, khác

Cho phép lập chứng từ phân bổ chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp và chi phí khác cho các công trình, đơn hàng, hợp đồng, đơn vị nhằm xác định được chi phí, lãi lỗ thực tế cho công trình, đơn hàng, hợp đồng, đơn vị.

Ví dụ

Ngày 22/01/2017, kế toán thực hiện phân bổ chi phí chung cho các như Phòng Kinh doanh, Phòng Hành chính, Phòng Kế toán & Ban giám đốc.

Hướng dẫn trên phần mềm Nghiệp vụ "Phân bổ chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp, khác" được thực hiện trên phần mềm theo hai trường hợp sau:

Trường hợp 1: Phân bổ chi phí bán hàng, QLDN, chi phí khác cho các đơn vị

Vào menu Nghiệp vụ\Tổng hợp\ Phân bổ chi phí BH, QLLDN, khác.

Nhấn Tạo mới.

Chọn kỳ phân bổ tương ứng, tích chọn Phân bổ cho đơn vị.

Nhấn Xác nhận.

Trên Chi phí:

Tích chọn các khoản chi phí sẽ được phân bổ.

Nhập lại tỷ lệ phân bổ nếu không muốn phân bổ hết 100% khoản chi phí tương ứng.

Lưu ý: Hệ thống sẽ tự động tổng hợp các phát sinh của các tài khoản chi phí không chi tiết theo đơn vị trong khoảng thời gian đã chọn lên chứng từ phân bổ:

1. Với TT200, phần mềm sẽ tổng hợp chi phí của các TK 632x, 635x, 641x, 642x, 811x. 2. Với TT133, phần mềm sẽ tổng hợp chi phí của các TK 632x, 635x, 642x, 811x.

Trên tab Phân bổ:

Nhấn vào biểu tượng để chọn các đối tượng sẽ được phân bổ chi phí.

Tích chọn các đối tượng bị phân bổ, sau đó nhấn Chọn.

Nhập tỷ lệ phân bổ cho từng đơn vị. => Nếu TK có cùng tỷ lệ phân bổ cho các đơn vị, thì chỉ cần nhập tỷ lệ phân bổ cho TK đầu tiên, sau đó nhấn chuột phải vào cột Tỷ lệ và chọn chức năng Sao chép Tỷ lệ cho các tài khoản phía sau.

Nhấn Lưu.

Trường hợp 2: Phân bổ chi phí bán hàng, QLDN, chi phí khác cho các công trình, đơn hàng, hợp đồng

Vào menu Tổng hợp\ Phân bổ chi phí BH, QLLDN, khác, chọn chức năng Tạo mới.

Nhấn Xác nhận.

Chọn kỳ phân bổ tương ứng, tích chọn Phân bổ cho công trình, đơn hàng, hợp đồng.

Nhấn Đồng ý.

Trên tab Chi phí:

Tích chọn các khoản chi phí sẽ được phân bổ.

Nhập lại tỷ lệ phân bổ nếu không muốn phân bổ hết 100% khoản chi phí tương ứng.

Lưu ý: Hệ thống sẽ tự động tổng hợp các phát sinh của các tài khoản chi phí không chi tiết theo công trình, đơn hàng hay hợp đồng trong khoảng thời gian đã chọn lên chứng từ phân bổ:

1. Với TT200, phần mềm sẽ tổng hợp chi phí của các TK 632x, 635x, 641x, 642x, 811x. 2. Với TT133, phần mềm sẽ tổng hợp chi phí của các TK 632x, 635x, 642x, 811x.

Trên tab Phân bổ:

Nhấn vào biểu tượng để chọn các đối tượng sẽ được phân bổ chi phí.

Tích chọn các đối tượng bị phân bổ, sau đó nhấn Chọn.

Nhập tỷ lệ phân bổ cho từng đơn vị. => Nếu TK có cùng tỷ lệ phân bổ cho các đơn vị, thì chỉ cần nhập tỷ lệ phân bổ cho TK đầu tiên, sau đó nhấn chuột phải vào cột Tỷ lệ và chọn chức năng Sao chép Tỷ lệ cho các tài khoản phía sau.

Nhấn Lưu.

Last updated