Thu hoàn ứng bằng tiền mặt sau khi quyết toán tạm ứng nhân viên

Định khoản

Nợ TK 111 Tiền mặt (1111, 1112)

Có TK 141 Tạm ứng

Ví dụ

  • Ngày 10/01/2017, nhân viên Nguyễn Thị Hoa nhận tiền tạm ứng đi công tác, số tiền 1.500.000đ.

  • Ngày 16/01/2017, sau khi đi công tác về nhân viên Nguyễn Thị Hoa hoàn thành các thủ tục, chứng từ để quyết toán tạm ứng với tổng số tiền đã chi là 1.000.000đ.

  • Ngày 16/01/2017, kế toán thanh toán nhập quỹ số tiền thừa do nhân viên Nguyễn Thị Hoa nộp lại.

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Thu hồi tiền tạm ứng của nhân viên sau khi thực hiện quyết toán tạm ứng" được thực hiện trên phần mềm như sau:

  • Vào phân hệ Quỹ\Thu tiền, chọn chức năng Tạo mới.

  • Chọn lý do nộp là Thu hoàn ứng.

  • Khai báo thông tin chứng từ, sau đó nhấn Lưu.

  • Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu phiếu thu cần in.

Lưu ý:

Trước khi hạch toán nghiệp vụ thu hồi tạm ứng của nhân viên, cần thực hiện nghiệp vụ chi tạm ứng trên phân hệ Quỹ\Chi tiền và nghiệp vụ quyết toán tạm ứng trên phân hệ Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác\Quyết toán tạm ứng.

Last updated