Điều chuyển công cụ dụng cụ giữa các bộ phận

Ví dụ

Ngày 02/03/2017, điều chuyển 1 quạt điện từ phòng Tổ chức sang phòng Kế toán.

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Điều chuyển CCDC giữa các bộ phận" được thực hiện trên phần mềm theo các bước sau:

  • Vào phân hệ Công cụ dụng cụ\Điều chuyển, chọn chức năng Tạo mới.

  • Khai báo thông tin cho chứng từ điều chuyển CCDC, sau đó nhấn Lưu.

Last updated