Xuất kho vật tư để lắp ráp và nhập thành phẩm lắp ráp

Định khoản

1. Xuất kho vật tư, hàng hóa để lắp ráp

Nợ TK 154 Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang

Có TK 152, 156

2. Nhập kho các thành phẩm được lắp ráp

Nợ TK 155 Thành phẩm

Có TK 154 Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang

Ví dụ

Ngày 21/01/2017, khách hàng đặt mua 10 bộ máy tính, bộ phận bán hàng lập lệnh lắp ráp 10 bộ máy tính với các bộ phận chi tiết sau:

 • Case: số lượng 10

 • Bàn phím: số lượng 10

 • Màn hình: số lượng 10

 • Chuột: số lượng 10

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Xuất kho vật tư để lắp ráp và nhập kho thành phẩm được lắp ráp" được thực hiện trên phần mềm như sau:

 • Bước 1: Khai báo thành phẩm được lắp ráp:

  • Vào Danh mục\Vật tư hàng hóa\Vật tư hàng hóa, chọn chức năng Tạo mới.

 • Chọn tính chất của vật tư, hàng hóa là Thành phẩm.

 • Khai báo các thông tin khác của thành phẩm (các thông tin có dấu (*) là thông tin bắt buộc phải khai báo).

  • Ngoài các thông tin bắt buộc phải khai báo, kế toán phải khai báo thêm thông tin về định mức nguyên vật liệu cần thiết cấu thành nên thành phẩm trên tab Định mức nguyên vật liệu.

  • Sau khi khai báo xong thông tin, nhấn Lưu.

 • Bước 2: Lập lệnh lắp ráp thành phẩm

  • Vào phân hệ Kho, chọn Lệnh lắp ráp, tháo dỡ, chọn chức năng Tạo mới.

 • Chọn tính chất là Lắp ráp.

 • Nhấn biểu tượng mũi tên ở dòng thành phẩm, chọn thành phẩm cần lắp ráp.

 • Nhập số lượng thành phẩm cần lắp ráp, hệ thống sẽ tự động xác định số lượng các nguyên vật liệu cần thiết để lắp ráp căn cứ vào định mức đã khai báo ở bước 1.

 • Bước 3: Lập chứng từ xuất kho vật tư để mang đi lắp ráp

  • Nhấn chọn chức năng Lập phiếu xuất trên thanh công cụ.

  • Hệ thống tự động lấy thông tin về các nguyên vật liệu cần để lắp ráp thành phẩm từ lệnh lắp ráp sang chứng từ xuất kho.

  • Khai báo bổ sung những thông tin còn thiếu trên chứng từ xuất kho, sau đó nhấn Lưu.

 • Nhấn chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn chứng từ cần in.

Lưu ý: Đơn giá xuất kho sẽ được hệ thống tự động cập nhật, tùy theo phương pháp tính giá xuất kho.

 • Bước 4: Nhập kho thành phẩm sau khi được lắp ráp xong

  • Trên chứng từ lệnh lắp ráp, nhấn chọn chức năng Lập phiếu nhập.

  • Hệ thống tự động lấy thông tin về thành phẩm được lắp ráp từ lệnh lắp ráp sang chứng từ nhập kho.

  • Khai báo bổ sung những thông tin còn thiếu trên chứng từ nhập kho, sau đó nhấn Lưu.

 • Nhấn chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn chứng từ cần in..

Last updated