Khai báo loại công cụ dụng cụ

Cho phép khai báo thông tin về từng loại công cụ dụng cụ.

Cách thao tác

  • Tại màn hình danh sách loại công cụ dụng cụ, chọn chức năng Tạo mới.

  • Khai báo các thông tin về loại công cụ dụng cụ => với các thông tin có ký hiệu (*) kế toán sẽ bắt buộc phải khai báo.

  • Sau khi khai báo xong, nhấn Lưu.

Lưu ý:

1. Để sửa lại thông tin loại CCDC đã khai báo, sử dụng chức năng Sửa trên thanh công cụ.

2. Đối với các loại CCDC không có nhu cầu theo dõi nữa, có thể sử dụng chức năng Sửa trên thanh công cụ, sau đó bỏ tích ô Theo dõi.

Last updated