Xuất nguyên vật liệu, hàng hoá góp vốn, đầu tư vào công ty khác

Định khoản

Nợ TK 222, 228

Có TK 152, 156

Ví dụ

Ngày 18/01/2017, xuất nguyên vật liệu góp vốn liên doanh với công ty TNHH Linh Lan:

  • Xi măng số lượng 1000kg.

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Xuất nguyên vật liệu, hàng hóa đi góp vốn, đầu tư vào công ty khác" được thực hiện trên phần mềm như sau:

  • Vào phân hệ Kho\Xuất kho, chọn chức năng Tạo mới.

  • Chọn loại phiếu xuất kho là Khác (Xuất sử dụng, góp vốn ...).

  • Khai báo chứng từ xuất kho, sau đó nhấn Lưu.

  • Nhấn chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu phiếu xuất kho cần in.

Last updated