Mua hàng có chiết khấu thương mại

1. Định khoản

1. Trường hợp chiết khấu thương mại giảm trừ ngay trên hóa đơn mỗi lần mua hàng Nợ TK 152, 156... Giá mua đã trừ chiết khấu thương mại, chưa có thuế GTGT Nợ TK 133 Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có) Có TK 111, 112, 331... Tổng tiền thanh toán 2. Trường hợp chiết khấu thương mại được ghi giảm trừ vào giá bán trên hóa đơn lần cuối cùng.

Nếu hàng hóa mua về vẫn còn tồn trong kho

Nợ TK 152, 156... Giá trị hàng mua lần cuối trừ đi toàn bộ chiết khấu thương mại được hưởng Nợ TK 133 Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có) Có TK 111, 112, 331... Tổng tiền thanh toán

Nếu hàng hóa mua về nhập kho trước đó đã tiêu thụ 1 phần

Nợ TK 152, 156... Giá trị hàng mua lần cuối trừ chiết khấu thương mại không bao gồm phần hàng được tiêu thụ Nợ TK 133 Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có) Có TK 632 Giá trị chiết khấu thương mại tương ứng với hàng hóa đã tiêu thụ Có TK 111, 112, 331... Tổng tiền thanh toán

Ví dụ

 • Ngày 10/1/2017, đơn vị mua hàng của công ty TNHH Linh Lan về nhập kho (đã thanh toán bằng chuyển khoản):

  • Ti vi LG 21 inches, số lượng 12, đơn giá 3.875.000đ, thuế GTGT 10%

  • Ti vi LG 29 inches, số lượng 11, đơn giá 9.259.000đ, thuế GTGT 10%

  => Do mua hàng của công ty Linh Lan với số lượng nhiều nên doanh nghiệp được hưởng mức chiết khấu 2% trên mỗi mặt hàng.

 • Ngày 12/01/2017, đơn vị mua hàng của công ty TNHH Bình Minh Xanh về nhập kho nhưng chưa thanh toán tiền hàng.

  • Điện thoại NOKIA LUMIA 520, số lượng 7, đơn giá 3.480.000đ, thuế GTGT 10%

  • Điện thoại NOKIA LUMIA 720, số lượng 6, đơn giá 6.105.000đ, thuế GTGT 10%

 • Ngày 20/01/2017, đơn vị mua hàng của công ty TNHH Bình Minh Xanh về nhập kho nhưng chưa thanh toán tiền hàng.

  • Điện thoại NOKIA LUMIA 520, số lượng 10, đơn giá 3.480.000đ, thuế GTGT 10%

  • Điện thoại NOKIA LUMIA 720, số lượng 10, đơn giá 6.105.000đ, thuế GTGT 10%

  => Do mua hàng của công ty Minh Anh với số lượng nhiều nên đơn vị được hưởng mức chiết khấu 2% trên số lượng hàng đã mua. (Số tiền chiết khấu được hưởng là: [(17x3.480.000+ 16x6.105.000)] x 2% = 3.136.800đ)

2. Hướng dẫn trên phần mềm Trường hợp 1:Chiết khấu thương mại giảm trừ ngay trên hóa đơn mỗi lần mua hàng.

Trường hợp 2: Chiết khấu thương mại giảm trừ trên hóa đơn lần cuối cùng và hàng hóa mua về vẫn còn tồn trong kho

3. Lưu ý

Với trường hợp chiết khấu thương mại giảm trừ trên hóa đơn lần cuối cùng và hàng hóa mua về đã tiêu thụ một phần (hoặc trường hợp bên bán lập hóa đơn điều chỉnh phần chiết khấu thương mại sau khi kết thúc kỳ chiết khấu), thì Kế toán sẽ phải tự phân bổ số tiền chiết khấu thương mại cho phần hàng mua vẫn còn tồn trong kho và hàng mua đã tiêu thụ. Sau đó, thực hiện hạch toán chiết khấu thương mại cho phần hàng mua vẫn còn tồn trong kho tương tự như trường hợp 2 ở trên. Còn với chiết khấu thương mại cho hàng mua về đã được tiêu thụ sẽ được hạch toán trên Chứng từ nghiệp vụ khác của phân hệ Tổng hợp.

Last updated