Tài khoản ngầm định

Cloudify Accounting đã thiết lập sẵn danh sách các tài khoản hiển thị và tài khoản sẽ được ngầm định khi hạch toán (gắn với từng loại chứng từ), nhằm giảm tối đa các thao tác nhập liệu cho kế toán. Tuy nhiên kế toán vẫn có thể sửa đổi lại cho phù hợp với nhu cầu quản lý thực tế tại doanh nghiệp.

Cách thao tác

Vào menu Danh mục\Tài khoản\Tài khoản ngầm định.

Sửa tài khoản ngầm định

Last updated