Loại chứng từ

Cloudify.vn đã thiết lập sẵn danh sách một số loại chứng từ phục vụ cho việc thống kê các chứng từ cùng loại như: phiếu thu, phiếu chi, mua hàng... Tuy nhiên, kế toán vẫn có thể bổ sung, sửa đổi lại thông tin của loại chứng từ sao cho phù hợp với nhu cầu quản lý thực tế tại doanh nghiệp.

Cách thao tác

Vào menu Danh mục\Khác\Loại chứng từ.

Last updated