Vai trò và quyền hạn

Quản lý danh sách các vai trò và quyền hạn của từng vai trò đó trên phần mềm. Vào menu Hệ thống\Vai trò và quyền hạn:

Tại đây, có thể:

Khai báo vai trò và chọn người dùng cho vai trò

Phân quyền cho vai trò

Last updated