Bán hàng có chiết khấu thương mại

Định khoản
1. Ghi nhận doanh thu
Nợ TK 111, 112, 131 Tổng giá thanh toán theo hóa đơn
Có TK 511 Doanh thu bán hàng
Có TK 33311 Thuế GTGT phải nộp
2. Ghi nhận khoản chiết khấu thương mại cho khách hàng
Nợ TK 5211 Chiết khấu thương mại (TT 200)
Nợ TK 511 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (TT 133)
Nợ TK 33311 Thuế GTGT đầu ra được giảm
Có TK 111, 112, 131
3. Ghi nhận giá vốn hàng bán
Nợ TK 632 Giá vốn hàng bán
Có TK 154, 155, 156, 157...
Ví dụ
Ngày 11/01/2017, bán hàng cho công ty TNHH Hoàng Gia, chưa thu tiền:
  • Ti vi LG 21 inches, số lượng 10, đơn giá 2.300.000đ, thuế GTGT 10%
  • Ti vi LG 29 inches, số lượng 10, đơn giá 3.000.000đ, thuế GTGT 10%
Do khách hàng đặt mua với số lượng lớn nên được hưởng chiết khấu thương mại là 2% trên giá bán chưa có thuế GTGT.
Hướng dẫn trên phần mềm
Nghiệp vụ "Bán hàng có chiết khấu thương mại" được thực hiện trên phần mềm như sau:
  • Vào phân hệ Bán hàng, chọn Chứng từ bán hàng , nhấn Tạo mới.
  • Khai báo thông tin các mặt hàng được bán.
  • Khai báo chiết khấu thương mại cho các mặt hàng được bán ra theo một trong hai cách sau:
    • Nhập trực tiếp tỷ lệ chiết khấu (hoặc số tiền chiết khấu) cho từng mặt hàng, nếu từng mặt hàng có thông tin chiết khấu cụ thể.
  • Nhấn Lưu.