Mang TSCĐ đi góp vốn vào công ty con

Định khoản

1. Trường hợp giá trị còn lại đối với TSCĐ đem đi góp vốn nhỏ hơn giá trị do các bên đánh giá lại

Nợ TK 221 Đầu tư vào công ty con

Nợ TK 214 Hao mòn TSCĐ

Có TK 211, 213, 217

Có TK 711 Thu nhập khác (Phần chênh lệch đánh giá tăng)

2. Trường hợp giá trị còn lại của tài sản đem đi góp vốn lớn hơn giá trị do các bên đánh giá lại

Nợ TK 221 Đầu tư vào công ty con

Nợ TK 214 Hao mòn TSCĐ

Nợ TK 811 Chi phí khác (Phần chênh lệch đánh giá giảm)

Có TK 211, 213, 217

Ví dụ

Ngày 09/01/2017, doanh nghiệp mang dây chuyền sản xuất thép đem đi góp vốn vào công ty con:

 • Giá trị của dây chuyền là: 5.000.000.000đ

 • Giá trị đã hao mòn là: 213.709.677đ

 • Giá trị còn lại là: 4.786.290.323đ

 • Giá trị đánh giá lại của tài sản khi mang góp vốn là: 4.790.000.000đ

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Mang TSCĐ đi góp vốn vào công ty con" được thực hiện trên phần mềm theo các bước sau:

 • Bước 1: Ghi giảm TSCĐ mang đi đầu tư vào công ty con

  • Vào phân hệ Tài sản\Ghi giảm, chọn chức năng Tạo mới.

 • Chọn lý do ghi giảm là Góp vốn vào công ty con.

 • Tab Tài sản: khai báo thông tin tài sản bị ghi giảm, đồng thời chọn lại thông tin TK xử lý giá trị còn lại là TK221.

  • Cột Hạch toán: ghi nhận bút toán ghi giảm TSCĐ do góp vốn vào công ty con.

  • Nhấn Lưu.

 • Bước 2: Hạch toán chênh lệch giá trị tài sản mang đi góp vốn vào công ty con (nếu có)

  • Vào phân hệ Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác, chọn chức năng Tạo mới.

  • Khai báo xong thông tin chứng từ, nhấn Lưu.

Last updated