Comment on page

Quản lý người dùng

Quản lý danh sách các kế toán được phép đăng nhập và sử dụng phần mềm. Vào menu Hệ thống\Quản lý người dùng:
Cách thực hiện
  • Vào Hệ thống\Quản lý người dùng, chọn chức năng Tạo mới.
Ở đây cho phép khai báo thông tin về kế toán được phép đăng nhập sử dụng phần mềm và quyền của kế toán đó.
  • Sau khi khai báo xong nhấn Lưu.