Khách hàng

Danh mục Khách hàng quản lý thông tin về các khách hàng của doanh nghiệp, phục vụ cho việc lập và hạch toán các chứng từ kế toán liên quan đến hoạt động bán hàng.

Cách thao tác

Vào menu Danh mục\Đối tượng\Khách hàng.

Khai báo khách hàng

Nhập khẩu danh sách khách hàng từ file excel:

  • Vào Danh mục\ Đối tượng\ Khách hàng

  • Chọn chức năng Nhập từ file.

  • Bấm Tải về mẫu và nhập dữ liệu vào mẫu, rồi bấm Save để lưu file.

  • Bấm vào Chọn file, sau đó bấm Nhập khẩu.

Last updated