Mua CCDC về nhập kho sau đó xuất kho ra sử dụng, cho thuê

Định khoản

1. Khi mua CCDC về nhập kho

Nợ TK 153 Giá mua chưa có thuế GTGT

Nợ TK 133 Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có TK 111, 112, 331 Tổng giá thanh toán

2. Khi xuất kho CCDC ra sử dụng, cho thuê

 • Trường hợp CCDC phân bổ 1 lần

Nợ TK 154 Bộ phận sản xuất (TT 133)

Nợ TK 623 Chi phí máy thi công

Nợ TK 627 Chi phí sản xuất chung

Nợ TK 641 Chi phí bán hàng

Nợ TK 642 Chi phí quản lý doanh nghiệp

Có TK 152, 153, 155, 156 100% giá trị CCDC (Xuất CCDC, thành phẩm hoặc hàng hóa trong kho ra sử dụng như CCDC)

 • Trường hợp CCDC phân bổ nhiều lần

Nợ TK 242 Chi phí trả trước

Có TK 152, 153, 155, 156 100% giá trị CCDC (Xuất CCDC, thành phẩm hoặc hàng hóa trong kho ra sử dụng như CCDC)

3. Cuối kỳ, thực hiện phân bổ CCDC vào chi phí (trường hợp CCDC phân bổ nhiều lần)

Nợ TK 154, 623, 627, 641, 642 Giá trị CCDC phân bổ trong kỳ

Có TK 242

Ví dụ

Ngày 05/01/2017, đơn vị mua CCDC về nhập kho:

  • Điện thoại bàn: 5 chiếc, đơn giá: 250.000, VAT: 10%

  • Máy phát điện: 1 chiếc, đơn giá: 20.000.000, VAT: 10%

Ngày 06/02/2017, đơn vị:

  • Xuất 5 điện thoại để bàn trị giá 250.000đ (3 cho phòng Kinh doanh và 2 cho phòng Hành chính), hạch toán ngay vào chi phí.

  • Xuất kho một máy phát điện trị giá 20.000.000 phục vụ cho tòa nhà văn phòng đơn vị và thực hiện phân bổ trong 2 năm (số kỳ phân bổ 24 tháng).

Hướng dẫn trên phần mềm

Việc quản lý CCDC mua về nhập kho sau đó xuất kho ra sử dụng, cho thuê được thực hiện theo ba bước sau: Bước 1: Hạch toán nghiệp vụ mua CCDC về nhập kho

 • Vào phân hệ Mua hàng, chọn Chứng từ mua hàng hóa.

 • Khai báo các thông tin chi tiết của chứng từ mua hàng:

  • Chọn loại chứng từ mua hàng là Mua hàng trong nước nhập kho hoặc Mua hàng nhập khẩu nhập kho.

  • Khai báo thông tin CCDC mua về nhập kho.

 • Nhấn Lưu.

Bước 2: Hạch toán nghiệp vụ xuất kho CCDC

 • Vào phân hệ Kho, chọn Xuất kho, nhấn Tạo mới.

 • Chọn loại phiếu xuất kho là Khác (Xuất sử dụng, góp vốn ...).

 • Khai báo chứng từ xuất kho CCDC để sử dụng.

 • Nhấn Lưu.

Bước 3: Ghi tăng CCDC vào sổ theo dõi CCDC => Kế toán thực hiện ghi tăng theo một trong hai cách sau:

Trường hợp ghi tăng từng CCDC xuất kho

Trường hợp ghi tăng tất cả CCDC được xuất kho

Lưu ý

 • Định kỳ, Kế toán sẽ căn cứ vào số kỳ phân bổ đã thiết lập khi ghi tăng CCDC, để thực hiện phân bổ giá trị của CCDC vào chi phí của đơn vị.

Với dữ liệu kế toán áp dụng phương pháp tính giá xuất kho Bình quân cuối kỳ, việc tính giá thường được thực hiện vào cuối kỳ, vì vậy tại thời điểm xuất kho CCDC đưa vào sử dụng thì trên chứng từ chưa có giá xuất. Để ghi tăng CCDC, kế toán thực hiện theo các bước sau:

 • Lập chứng từ ghi tăng công cụ dụng cụ, khai báo tạm giá trị CCDC và chưa chọn chứng từ nguồn gốc hình thành.

 • Cuối kỳ, trước khi phân bổ công cụ dụng cụ, để giá trị phân bổ được chính xác kế toán thực hiện như sau:

  • Thực hiện tính giá xuất kho

  • Cập nhật lại giá trị chính xác của CCDC sau khi tính giá và chọn chứng từ nguồn gốc hình thành là phiếu xuất kho đã được cập nhật giá xuất.

Last updated