Khai báo định khoản tự động

Cho phép khai báo một cặp định khoản tự động phục vụ cho việc nhập nhanh chứng từ kế toán.

Cách thao tác

  • Tại màn hình danh sách tài khoản kết chuyển, chọn chức năng Tạo mới trên thanh công cụ.

  • họn một trong các loại chứng từ sau: Thu tiền mặt, Chi tiền mặt, Thu tiền gửi, Chi tiền gửi.

  • Khai báo tên định khoản và cặp tài khoản Nợ, Có, sau đó nhấn Lưu

Lưu ý:

1. Để sửa lại thông tin cặp định khoản tự động đã khai báo, sử dụng chức năng Sửa trên thanh công cụ.

2. Đối với các cặp định khoản tự động không có nhu cầu theo dõi nữa, có thể sử bấm vào chức năng Tiện ích trên thanh công cụ, sau đó tích chọn Xóa.

3. Cặp định khoản tự động sau khi được khai báo sẽ được sử dụng trên chứng từ của phân hệ Quỹ, Ngân hàngTổng hợp..

Last updated