Trả các khoản vay thông qua tài khoản ngân hàng

Định khoản

Nợ TK 341 Vay và nợ thuê tài chính

Có TK 112 Tiền gửi ngân hàng (1121, 1122)

Ví dụ

Ngày 07/02/2017, kế toán nhận được giấy báo Nợ của ngân hàng về khoản vay được trả cho Công ty TNHH Ánh Sao với số tiền vay là 750.000.000đ. Cùng ngày, kế toán thanh toán thực hiện hạch toán bút toán ghi nhận khoản nợ được trả trên vào phần mềm.

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Trả các khoản vay thông qua tài khoản ngân hàng" được thực hiện trên phần mềm như sau:

  • Vào phân hệ Ngân hàng\Chi tiền, chọn chức năng Tạo mới\Chi tiền.

  • Lựa chọn phương thức thanh toán.

  • Chọn nội dung thanh toán là Trả các khoản vay.

  • Khai báo thông tin chứng từ, sau đó nhấn Lưu.

  • Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn chứng từ chi tiền gửi cần in.

Lưu ý: Sau khi hạch toán xong nghiệp vụ trả các khoản vay thông qua tài khoản ngân hàng, phần mềm tự động chuyển thông tin của chứng từ vào Sổ tiền gửi ngân hàng. Thao tác xem báo cáo Sổ tiền gửi ngân hàng thực hiện tương tự như hướng dẫn Tại đây.

Last updated