Khai báo điều khoản thanh toán

Cho phép khai báo thông tin về từng điều khoản thanh toán.

Cách thao tác

  • Tại màn hình danh sách điều khoản thanh toán, chọn chức năng Tạo mới:

  • Khai báo các thông tin về điều khoản thanh toán => với các thông tin có ký hiệu (*) kế toán sẽ bắt buộc phải khai báo.

  • Sau khi khai báo xong, nhấn Lưu.

Lưu ý:

1. Để sửa lại thông tin điều khoản thanh toán đã khai báo, sử dụng chức năng Sửa trên thanh công cụ.

2. Đối với các điều khoản thanh toán không có nhu cầu theo dõi nữa, có thể sử dụng chức năng Sửa trên thanh công cụ, sau đó bấm bỏ tích ở ô Theo dõi.

Last updated