Chi khác bằng tiền mặt

Định khoản

Nợ TK 121 Chứng khoán kinh doanh

Nợ TK 244 Ký quỹ, ký cược dài hạn (TT200)

Nợ TK 1386 Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược (TT133)

Nợ TK 341 Vay và nợ thuê tài chính

Nợ TK 336 Phải trả nội bộ

Nợ TK 641 Chi phí bán hàng

Nợ TK 642 Chi phí quản lý doanh nghiệp (TT200)

Nợ TK 6421, 6422 Chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp (TT133)

Nợ TK ...

Có TK 111 Tiền mặt (1111, 1112)

Ví dụ

Ngày 17/01/2017, kế toán ghi nhận việc doanh nghiệp mang tiền đi mua cổ phiếu. Số tiền mang đi đầu tư là 60.000.000đ.

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Chi khác bằng tiền mặt" được trên phần mềm như sau:

  • Vào phân hệ Quỹ\Chi tiền, chọn chức năng Tạo mới.

  • Chọn lý do chi là Chi Khác.

  • Khai báo thông tin chứng từ, sau đó nhấn Lưu.

  • Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu phiếu chi cần in.

Last updated