Chiết khấu thương mại giảm trừ ngay trên hóa đơn mỗi lần mua hàng

  1. Vào phần hệ Mua hàng, chọn Chứng từ mua hàng, nhấn Tạo mới.

2. Khai báo thông tin các mặt hàng được mua về.

3. Khai báo chiết khấu thương mại cho các mặt hàng mua về theo cách sau:

  • Nhập tỷ lệ chiết khấu (hoặc số tiền chiết khấu) cho từng mặt hàng, nếu từng mặt hàng có chiết khấu cụ thể

4. Nhấn Lưu.

Last updated