Trả lại hàng đã mua về không qua kho

Định khoản

Nợ TK 111, 112, 331... Số tiền hàng mua bị trả lại

Có TK 621, 623, 627, 641...

Có TK 133 Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Ví dụ

Ngày 08/01/2017, Đơn vị phát hiện máy điều hoà mua Công ty FPT ngày 02/01/2017 cho bộ phận kinh doanh sử dụng ngay bị kém phẩm chất, phải trả lại hàng cho NCC. Điều hoà Shimazu 12.000BTU, đơn giá: 12.000.000đ, VAT 10%. Kế toán xuất hoá đơn trả lại hàng trên, giảm trừ vào công nợ.

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Trả lại hàng đã mua về không qua kho" được thực hiện trên phần mềm như sau:

 • Bước 1: Hạch toán nghiệp vụ trả lại hàng mua về nhập kho

  • Trên phân hệ Mua hàng\Trả lại hàng mua, chọn chức năng Tạo mới.

 • Bỏ tích chọn Trả lại hàng trong kho.

 • Bấm mũi tên sổ xuống tại dòng Chứng từ MH

 • Tích chọn các chứng từ trả lại hàng mua và nhập giá trị được giảm.

 • Lựa chọn phương thức giảm trừ cho chứng từ trả lại hàng là Giảm trừ công nợ.

  • Sau khi khai báo xong chứng từ, nhấn Lưu => Khi đó hệ thống sẽ đồng thời sinh một bản ghi trên tab Hóa đơn của phân hệ Bán hàng.

  • Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu chứng từ cần in.

 • Bước 2: Xuất hóa đơn cho hàng mua bị trả lại

  • Vào phân hệ Bán hàng\Hóa đơn, nhấn Tạo mới

 • Chọn chứng từ trả lại hàng mua sau đó bấm vào chứng từ muốn chọn để xem.

  • Nhấn vào hóa đơn muốn sửa để sửa, sau đó nhập trực tiếp thông tin hóa đơn GTGT tại mục Hóa đơn.

 • Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu hóa đơn cần in.

Lưu ý: Số hóa đơn sẽ được hệ thống tự động đánh tăng dần, kế toán không sửa lại được.

Last updated