Dịch vụ phát sinh không phải là chi phí mua hàng

Nếu đơn vị có nhu cầu quản lý dịch vụ như một mã hàng để xem được các báo cáo liên quan đến việc mua dịch vụ, Kế toán sẽ hạch toán nghiệp vụ này trên phân hệ Mua hàng tương tự như hướng dẫn ở trường hợp trên, nhưng không tích chọn Là chi phí mua hàng.

Lưu ý: Có thể xem được các báo cáo thống kê liên quan đến dịch vụ trên tab Báo cáo phân tích của phân hệ Mua hàng.

Nếu đơn vị không có nhu cầu quản lý dịch vụ như một mã hàng, Kế toán sẽ hạch toán nghiệp vụ này trên phân hệ Quỹ, Ngân hàng hoặc Tổng hợp tùy thuộc vào phương thức thanh toán dịch vụ. Ví dụ trên phân hệ Ngân hàng.

1. Vào phân hệ Ngân hàng, chọn Chi tiền, nhấn Tạo mới.

2. Khai báo các thông tin của chứng từ.

  • Tại tab Hạch toán.

  • Tại tab Thuế

3. Nhấn Lưu.

Last updated