Xuất kho hàng hóa để tháo dỡ và nhập thành phẩm được tháo dỡ

Định khoản

1. Xuất kho vật tư, hàng hóa để tháo dỡ

Nợ TK 154 Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang

Có TK 152, 156

2. Nhập kho các thành phẩm được tháo dỡ

Nợ TK 155 Thành phẩm

Có TK 154 Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang

Ví dụ

Ngày 22/01/2017, kế toán kho căn cứ vào lệnh tháo dỡ, xuất kho một bộ máy tính để tháo dỡ ra các bộ phận chi tiết:

 • Case: số lượng 01

 • Bàn phím: số lượng 01

 • Màn hình: số lượng 01

 • Chuột: số lượng 01

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Xuất kho hàng hóa mang đi tháo dỡ sau đó nhập lại kho thành phẩm tháo dỡ" được thực hiện trên phần mềm như sau:

 • Bước 1: Khai báo hàng hóa tháo dỡ:

  • Vào Danh mục\Vật tư hàng hóa\Vật tư hàng hóa, chọn chức năng Tạo mới.

 • Chọn tính chất của vật tư, hàng hóa là Thành phẩm.

 • Khai báo các thông tin khác của hàng hóa (các thông tin có dấu (*) là thông tin bắt buộc phải khai báo).

  • Ngoài các thông tin bắt buộc phải khai báo, kế toán phải khai báo thêm thông tin về định mức nguyên vật liệu cần thiết cấu thành nên hàng hóa trên tab Định mức nguyên vật liệu.

  • Sau khi khai báo xong thông tin, nhấn Lưu.

Lưu ý: Dù hàng hóa tháo dỡ không phải là thành phẩm thì tại mục Tính chất ở bước khai báo này vẫn chọn là Thành phẩm, để có thể khai báo được định mức nguyên vật liệu cấu thành nên hàng hóa đó.

 • Bước 2: Lập lệnh tháo dỡ hàng hóa

  • Vào phân hệ Kho, chọn Lệnh lắp ráp, tháo dỡ, chọn chức năng Tạo mới.

 • Chọn tính chất là Tháo dỡ.

 • Nhấn biểu tượng chọn hàng hóa cần tháo dỡ.

 • Nhập số lượng hàng hóa cần tháo dỡ, hệ thống sẽ tự động lấy định mức nguyên vật liệu cấu thành nên hàng hóa từ danh mục vật tư hàng hóa lên.

  • Khai báo các thông tin khác của lệnh tháo dỡ, nhấn Lưu.

 • Bước 3: Lập chứng từ xuất kho hàng hóa được tháo dỡ

  • Sau khi cất giữ xong lệnh tháo dỡ, nhấn chọn chức năng Lập PX trên thanh công cụ.

  • Hệ thống tự động lấy thông tin về hàng hóa từ lệnh tháo dỡ sang chứng từ xuất kho hàng hóa để tháo dỡ.

  • Khai báo bổ sung những thông tin còn thiếu trên chứng từ xuất kho, sau đó nhấn Lưu.

 • Nhấn chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn chứng từ cần in.

Lưu ý: Đơn giá xuất kho sẽ được hệ thống tự động cập nhật, tùy theo phương pháp tính giá xuất kho.

 • Bước 4: Nhập kho thành phẩm sau khi được tháo dỡ

  • Trên chứng từ lệnh tháo dỡ hàng hóa, nhấn chọn chức năng Lập PN trên thanh công cụ.

  • Hệ thống tự động lấy thông tin về thành phẩm được tháo dỡ từ lệnh tháo dỡ sang chứng từ nhập kho.

  • Khai báo bổ sung những thông tin còn thiếu trên chứng từ nhập kho, sau đó nhấn Lưu.

 • Nhấn chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn chứng từ cần in..

Last updated