Thuế tài nguyên

Định khoản

Nợ TK 6278

Có TK 3336 Thuế tài nguyên

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ thuế tài nguyên được hạch toán trên phần mềm như sau:

 • Bước 1: Hạch toán thuế tài nguyên

  • Vào phân hệ Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác, chọn chức năng Tạo mới:

 • Khai báo các thông tin cần thiết, sau đó nhấn Lưu.

 • Bước 2: Lập tờ khai thuế tài nguyên

  • Vào phân hệ Thuế. Chọn Tờ khai thuế tài nguyên (01/TAIN).

  • Chọn kỳ tính thuế.

  • Nhấn Đồng ý. Xuất hiện giao diện tờ khai thuế tài nguyên.

  • Nhập thông tin vào tờ khai, sau đó nhấn <<Lưu>>. Tại đây, in báo cáo để nộp cho cơ quan thuế.

Last updated