Mang TSCĐ đi đầu tư dài hạn

Định khoản

1. Trường hợp giá trị còn lại đối với TSCĐ đem đi đầu tư nhỏ hơn giá trị do các bên đánh giá lại

Nợ TK 228 Đầu tư dài hạn khác

Nợ TK 214 Hao mòn TSCĐ

Có TK 211, 213, 217

Có TK 711 Thu nhập khác (Phần chênh lệch đánh giá tăng)

2. Trường hợp giá trị còn lại của tài sản đem đi đầu tư lớn hơn giá trị do các bên đánh giá lại

Nợ TK 228 Đầu tư dài hạn khác

Nợ TK 214 Hao mòn TSCĐ

Nợ TK 811 Chi phí khác (Phần chênh lệch đánh giá giảm)

Có TK 211, 213, 217

Ví dụ

Ngày 06/01/2017, doanh nghiệp mang dây chuyền sản xuất bê tông đem đi đầu tư dài hạn:

 • Giá trị của dây chuyền là: 21.034.157.000đ

 • Giá trị đã hao mòn là: 1.065.843.708đ

 • Giá trị còn lại là: 19.968.313.292đ

 • Giá trị đánh giá lại của tài sản khi mang góp vốn là: 19.960.000.000đ

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Mang TSCĐ đi đầu tư dài hạn" được thực hiện trên phần mềm theo các bước sau:

 • Bước 1: Ghi giảm TSCĐ mang đi đầu tư

  • Vào phân hệ Tài sản\Ghi giảm, nhấn Tạo mới.

 • Chọn lý do ghi giảm là Đầu tư dài hạn khác.

 • Cột Tài sản: khai báo thông tin tài sản bị ghi giảm, đồng thời chọn lại thông tin TK xử lý giá trị còn lại là TK228.

  • Cột Hạch toán: ghi nhận bút toán ghi giảm TSCĐ do mang đi đầu tư dài hạn khác.

  • Nhấn Lưu.

 • Bước 2: Hạch toán chênh lệch giá trị tài sản mang đi đầu tư được đánh giá lại (nếu có)

  • Vào phân hệ Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác, chọn chức năng Tạo mới.

  • Khai báo xong thông tin chứng từ, nhấn Lưu.

Last updated