Nộp bảo hiểm cho nhân viên bằng tiền gửi ngân hàng

  • Tại phân hệ Tiền lương , chọn chức năng Nộp bảo hiểm

  • Nhập ngày nộp bảo hiểm và tích chọn phương thức thanh toán là Uỷ nhiệm chi.

Tích chọn các khoản bảo hiểm phải nộp và nhấn Đồng ý=> Phần mềm tự động sinh ra chứng từ Ủy nhiệm chi nộp tiền bảo hiểm.

  • Kiểm tra lại các thông tin do hệ thống tự động sinh ra:

    • Thông tin chung: hệ thống đã tự động lấy lên thông tin nội dung thanh toán => chọn thông tin tài khoản chi tiền để chuyển khoản và nhập các thông tin còn lại (nếu có).

    • Thông tin chứng từ: nhập thông tin về Ngày hạch toán, Ngày chứng từ, Số chứng từ => Ngày hạch toán phải lớn hoặc bằng Ngày chứng từ, riêng Số chứng từ sẽ được hệ thống tự động đánh tăng theo quy tắc đã được thiết lập.

    • Thông tin hạch toán: hệ thống đã tự động hạch toán nghiệp vụ nộp các khoản bảo hiểm bằng tiền gửi ngân hàng.

  • Sau khi kiểm tra và nhập bổ sung thông tin cho phiếu chi nộp bảo hiểm, nhấn Lưu.

Last updated