Khoản mục chi phí

Cho phép quản lý các khoản mục chi phí, phục vụ cho công tác thống kê trên các báo cáo có liên quan đến chi phí. Ngoài ra, đối với những dữ liệu theo TT133 hệ thống có thiết lập sẵn một số khoản mục chi phí, phục vụ cho việc tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm.

Cách thao tác

Vào menu Danh mục\Khoản mục chi phí.

Last updated