Khai báo loại công trình

Cho phép khai báo thông tin về từng loại công trình.

Cách thao tác

  • Tại màn hình danh sách loại công trình, chọn chức năng Tạo mới.

  • Khai báo các thông tin về loại công trình => với các thông tin có ký hiệu (*) kế toán sẽ bắt buộc phải khai báo.

  • Sau khi khai báo xong, nhấn Lưu.

Lưu ý:

1. Để sửa lại thông tin loại công trình đã khai báo, sử dụng chức năng Sửa trên thanh công cụ.

2. Đối với các loại công trình không có nhu cầu theo dõi nữa, có thể sử dụng chức năng Sửa trên thanh công cụ, sau đó bấm bỏ tích ở ô Theo dõi.

Last updated