Mua CCDC về đưa vào sử dụng ngay

Định khoản

Nợ TK 242 (TT200) Giá trị công cụ, dụng cụ (CCDC phân bổ nhiều lần)

Nợ TK 623, 627, 641, 642 Giá trị công cụ, dụng cụ (CCDC phân bổ 1 lần và tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh)

Nợ TK 1331 Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có TK 111, 112, 331... Tổng giá thanh toán

Ví dụ

Căn cứ vào nhu cầu sử dụng của phòng Kinh doanh và phòng Kế toán, ngày 06/02/2017 doanh nghiệp mua của công ty TNHH Linh Lan các mặt hàng sau (chưa thanh toán):

  • Bàn làm việc của nhân viên, số lượng 15, đơn giá 650.000đ, thuế GTGT 10%

  • Ghế làm việc của nhân viên, số lượng 15, đơn giá 420.000đ, thuế GTGT 10%.

Hàng sau khi mua về được đưa vào sử dụng ngay, số kỳ phân bổ là 6 tháng.

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Mua sắm công cụ, dụng cụ đưa vào sử dụng" được thực hiện trên phần mềm theo một trong hai trường hợp sau:

Trường hợp doanh nghiệp không có nhu cầu quản lý CCDC như một mã VTHH

Với các doanh nghiệp không có nhu cầu quản lý CCDC như một mã VTHH, việc ghi tăng CCDC được thực hiện thông qua 2 bước sau:

Bước 1: Hạch toán giá trị CCDC được mua về (tùy thuộc vào phương thức thanh toán mà nghiệp vụ này sẽ được thực hiện trên phân hệ Quỹ, Ngân hàng hoặc Tổng hợp).

 • Vào phân hệ Tổng hợp, chọn Chứng từ nghiệp vụ khác, nhấn Tạo mới.

 • Khai báo chứng từ mua CCDC.

 • Nhấn Lưu.

Bước 2: Ghi tăng CCDC vào sổ theo dõi CCDC

 • Vào phân hệ Công cụ dụng cụ, nhấn Ghi tăng CCDC hàng loạt (hoặc có thể nhấn Ghi tăng để khai báo lần lượt từng CCDC).

 • Khai báo các thông tin về CCDC được mua về.

 • Khai báo đơn vị sử dụng CCDC và số lượng CCDC sử dụng ở từng đơn vị (thực hiện tuần tự với từng CCDC được ghi tăng).

 • Thiết lập thông tin phân bổ CCDC như: đối tượng phân bổ, tỷ lệ phân bổ, tài khoản chi phí => Chương trình đã tự động thiết lập sẵn dựa vào thông tin đã khai báo tại tab Đơn vị sử dụng, tuy nhiên Kế toán vẫn có thể thay đổi lại theo đúng với thực tế tại đơn vị.

 • Nhấn Đồng ý.

Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu quản lý CCDC như một mã VTHH

Với các doanh nghiệp có nhu cầu quản lý CCDC như một mã VTHH, việc ghi tăng CCDC được thực hiện thông qua 2 bước sau: Bước 1: Hạch toán nghiệp vụ mua CCDC

 • Vào phân hệ Mua hàng, chọn Chứng từ mua hàng hoá, nhấn Tạo mới.

 • Chọn loại chứng từ là Mua hàng trong nước không qua kho (hoặc Mua hàng nhập khẩu không qua kho).

 • Khai báo chứng từ mua CCDC.

 • Nhấn Đồng ý sau đó bấm Lưu.

Bước 2: Ghi tăng CCDC vào sổ theo dõi CCDC

 • Vào phân hệ Công cụ dụng cụ, chọn Ghi tăng CCDC hàng loạt.

 • Khai báo các thông tin như: loại CCDC, lý do ghi tăng, số kỳ phân bổ,...

 • Khai báo đơn vị sử dụng CCDC và số lượng CCDC sử dụng ở từng đơn vị (thực hiện tuần tự với từng CCDC được ghi tăng).

 • Thiết lập thông tin phân bổ CCDC như: đối tượng phân bổ, tỷ lệ phân bổ, tài khoản chi phí => Chương trình đã tự động thiết lập sẵn dựa vào thông tin đã khai báo tại tab Đơn vị sử dụng, tuy nhiên Kế toán vẫn có thể thay đổi lại theo đúng với thực tế tại đơn vị.

 • Nhấn Đồng ý sau đó bấm Lưu.

Lưu ý

Last updated