Hoàn thuế GTGT bằng tiền mặt

Định khoản

Nợ TK 111 Tiền mặt (1111)

Có TK 133 Thuế GTGT được khấu trừ (1331, 1332)

Ví dụ

  • Ngày 13/04/2017, doanh nghiệp lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT với số tiền 30.000.000đ

  • Ngày 02/05/2017, cơ quan thuế thông báo số thuế GTGT được hoàn là 20.000.000đ

  • Ngày 10/05/2017, kế toán thanh toán mang tiền hoàn thuế GTGT từ Kho bạc về nhập quỹ tiền mặt

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Hoàn thuế GTGT bằng tiền mặt" được thực hiện trên phần mềm như sau:

  • Vào phân hệ Quỹ\Thu tiền, chọn chức năng Tạo mới.

  • Chọn lý do nộp là Thu hoàn thuế GTGT.

  • Khai báo thông tin chứng từ, sau đó nhấn Lưu.

  • Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu phiếu thu cần in.

Last updated