Khấu hao TSCĐ

Định khoản

Nợ TK 623 Chi phí sử dụng máy thi công (TK 6234)

Nợ TK 627 Chi phí sản xuất chung (TK 6274)

Nợ TK 641 Chi phí bán hàng

Nợ TK 642 Chi phí quản lý doanh nghiệp

Nợ TK 6421, 6422 Chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp (Thông tư 133) Nợ TK 811 Chi phí khác

Có TK 214 Hao mòn tài sản cố định

Ví dụ

Ngày 31/01/2017, kế toán thực hiện tính khấu hao cho các TSCĐ tại doanh nghiệp.

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Tính khấu hao TSCĐ" được thực hiện trên phần mềm như sau:

  • Vào phân hệ Tài sản cố định\Tính khấu hao, chọn chức năng Tạo mới.

  • Nhập tháng, năm tính khấu hao, sau đó nhấn Đồng ý => Hệ thống sẽ tự động tính ra giá trị tính khấu hao cho các TSCĐ đang được quản lý trên sổ TSCĐ.

  • Kiểm tra thông tin chứng từ tính khấu hao, sau đó nhấn Lưu.

Last updated