Thuế thu nhập doanh nghiệp

Định khoản
1. Hàng quý, doanh nghiệp xác định số thuế Thu nhập doanh nghiệp tạm nộp
Nợ TK 8211 Chi phí thuế TNDN hiện hành
Có TK 3334 Thuế thu nhập doanh nghiệp
2. Cuối năm xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm tài chính
 • Nếu thuế TNDN thực tế phải nộp < thuế TNDN tạm nộp hàng quý trong năm
Nợ TK 3334 Thuế thu nhập doanh nghiệp
Có TK 821 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp (8211)
 • Nếu số TNDN thực tế phải nộp > thuế TNDN tạm nộp hàng quý trong năm
Nợ TK 821 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp (8211)
Có TK 3334 Thuế thu nhập doanh nghiệp
Ví dụ
 • Ngày 31/3/2017, kế toán hạch toán thuế TNDN tạm tính hàng quý cho doanh nghiệp 15.000.000
 • Ngày 31/12/2017, kế toán quyết toán thuế TNDN cả năm của doanh nghiệp.
Hướng dẫn trên phần mềm
Nghiệp vụ thuế TNDN được hạch toán trên phần mềm như sau: Bước 1: Hạch toán tạm tính thuế TNDN hàng quý
 • Vào phân hệ Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác, chọn chức năng Tạo mới.
 • Khai báo các thông tin cần thiết, nhấn Lưu
Bước 2: Cuối năm lập tờ khai quyết toán thuế TNDN
 • Vào phân hệ Thuế. Chọn Quyết toán thuế TNDN năm (03/TNDN).
 • Chọn kỳ tính thuế.
 • Tích chọn mức thuế suất mà doanh nghiệp áp dụng.
 • Tích chọn phụ lục kê khai kèm theo ở Chọn phụ lục kê khai.
 • Nhấn Đồng ý. Xuất hiện giao diện tờ khai quyết toán thuế TNDN.
 • Khai báo các thông tin cần thiết, nhấn Lưu
Bước 3: Hạch toán chênh lệch giữa số thuế TNDN tạm tính với số được quyết toán
 • Vào phân hệ Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác, chọn chức năng Tạo mới.
 • Khai báo các thông tin cần thiết, nhấn Lưu.