Khai báo khách hàng

1. Nội dung

Cho phép khai báo thông tin liên quan đến khách hàng như: tên, địa chỉ, mã số thuế, tài khoản ngân hàng, thông tin về đối tượng liên hệ của khách hàng (nếu có)...

2. Hướng dẫn

 1. Vào menu Danh mục\Đối tượng\Khách hàng.

 2. Nhấn Tạo mới.

 3. Khai báo thông tin khách hàng:

 • Tab Thông tin chung: khai báo các thông tin chi tiết về khách hàng.

  • Lựa chọn khách hàng cần khai báo là Tổ chức hoặc Cá nhân.

  • Tích chọn Nhà cung cấp, nếu đối tượng khai báo vừa là khách hàng, vừa là nhà cung cấp. Khi đó, thông tin đối tượng sau khi cất giữ sẽ được chương trình tự động lưu trên cả danh sách khách hàng lẫn danh sách nhà cung cấp.

  • Khai báo các thông tin chi tiết khác về khách hàng => Bắt buộc phải khai báo các thông tin có ký hiệu (*).

 • Trên tab Khác, khai báo thông tin phục vụ cho việc liên hệ khách hàng.

Khai báo xong thông tin, nhấn Lưu.

Lưu ý:

1. Trường hợp đối tượng khai báo vừa là khách hàng, vừa là nhà cung cấp, tích chọn vào phần thông tin Nhà cung cấp => thông tin khách hàng sẽ được hệ thống tự động chuyển sang cả danh mục nhà cung cấp.

2. Để sửa lại thông tin khách hàng đã khai báo, sử dụng chức năng Sửa trên thanh công cụ.

3. Đối với những khách hàng không có nhu cầu theo dõi nữa, có thể sử dụng chức năng Sửa trên thanh công cụ, sau đó bấm bỏ tích ô Theo dõi.

Last updated