Nhóm khách hàng, nhà cung cấp

Danh mục Nhóm khách hàng, nhà cung cấp quản lý thông tin về các nhóm đối tượng khác nhau, phục vụ cho việc quản lý danh sách khách hàng và nhà cung cấp của doanh nghiệp.

Cách thao tác

Vào menu Danh mục\Đối tượng\Nhóm khách hàng, nhà cung cấp.

Last updated