Khai báo loại chứng từ

Cho phép khai báo thông tin về từng loại chứng từ.
Cách thao tác
Khai báo loại chứng từ phát sinh theo tài khoản
  • Tại màn hình danh loại chứng từ, chọn chức năng Tạo mới.
  • Tích chọn khai báo Phát sinh theo tài khoản => hệ thống sẽ cho phép thiết lập loại chứng từ theo TK Nợ, TK Có hoặc TK Nợ/Có không phân biệt các chứng từ đó được lập trên phân hệ nào.
  • Khai báo các thông tin chi tiết về loại chứng từ => với các thông tin có ký hiệu (*) kế toán sẽ bắt buộc phải khai báo.
  • Sau khi khai báo xong nhấn Lưu.
Khai báo loại chứng từ phát sinh theo nhóm chứng từ
  • Tại màn hình danh sách loại chứng từ, chọn chức năng Tạo mới.
  • Tích chọn khai báo Phát sinh theo nhóm chứng từ => hệ thống sẽ cho phép thiết lập chứng từ theo từng nhóm khác nhau trên các phân hệ (không liên quan gì đến tài khoản hạch toán Nợ/Có) như: Phiếu thu, Phiếu chi, Uỷ nhiệm thu, Uỷ nhiệm chi:
  • Khai báo các thông tin chi tiết về loại chứng từ => với các thông tin có ký hiệu (*) kế toán sẽ bắt buộc phải khai báo.
  • Sau khi khai báo xong nhấn Lưu.