Chi khác bằng tiền gửi ngân hàng

Định khoản

Nợ TK 121 Chứng khoán kinh doanh

Nợ TK 244 Ký quỹ, ký cược dài hạn (TT200)

Nợ TK 1386 Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược (TT133)

Nợ TK 336 Phải trả nội bộ

Nợ TK 641 Chi phí bán hàng

Nợ TK 642 Chi phí quản lý doanh nghiệp (TT200)

Nợ TK 6421, 6422 Chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp (TT133)

Nợ TK ...

Có TK 112 Tiền gửi ngân hàng (1121, 1122)

Ví dụ

Ngày 15/02/2017, kế toán ghi nhận việc chuyển khoản tiền mang đi đầu tư tại công ty TNHH Đại Phát với số tiền là 50.000.000đ.

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Chi khác bằng tiền gửi" được thực hiện trên phần mềm như sau:

  • Vào phân hệ Ngân hàng\Chi tiền, chọn chức năng Tạo mới\Chi tiền.

  • Lựa chọn phương thức thanh toán.

  • Chọn nội dung thanh toán là Chi khác.

  • Khai báo thông tin chứng từ, sau đó nhấn Lưu.

  • Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn chứng từ chi tiền gửi cần in.

Lưu ý: Sau khi hạch toán xong nghiệp vụ chi khác bằng tiền gửi ngân hàng, phần mềm tự động chuyển thông tin của chứng từ vào Sổ tiền gửi ngân hàng. Thao tác xem báo cáo Sổ tiền gửi ngân hàng thực hiện tương tự như hướng dẫn Tại đây.

Last updated