Lập báo cáo tài chính giữa niên độ

Cho phép các đơn vị áp dụng theo Thông tư 200 có thể lập các báo cáo tài chính giữa niên độ, gồm:

Bảng cân đối kế toán giữa niên độ (B01a-DN)

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ (B02a-DN)

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ (B03a-DN)

Ví dụ

Lập báo cáo tài chính Quý I năm 2017 của doanh nghiệp

Hướng dẫn trên phần mềm Nghiệp vụ "Lập báo cáo tài chính gữa niên độ" được thực hiện trên phần mềm như sau:

Vào phân hệ Tổng hợp\Lập BCTC, chọn chức năng Tạo mới\Báo cáo tài chính giữa niên độ.

Chọn kỳ báo cáo và tích chọn các báo cáo tài chính cần lập.

Nhấn Đồng ý.

Hệ thống sẽ tự động lấy dữ liệu lên các báo cáo theo công thức đã được thiết lập. Để kiểm tra lại công thức lấy cho từng báo cáo, kế toán chọn chức năng Thiết lập công thức trên thanh công cụ.

Nhấn Lưu để lưu báo cáo đã lập.

Lưu ý:

1. Đối với dữ liệu liên năm, cột Số đầu năm/Năm trước sẽ được hệ thống tự động lấy dữ liệu. Còn với dữ liệu không phải liên năm, kế toán phải tự nhập số liệu. 2. Đối với công ty đa chi nhánh, khi thực hiện lập báo cáo tài chính ở cấp Tổng công ty, hệ thống sẽ tổng hợp số liệu của riêng tổng công ty và của tất cả các chi nhánh hạch toán phụ thuộc.

Last updated