Chiết khấu thương mại giảm trừ trên hóa đơn lần cuối cùng và hàng hóa mua về vẫn còn tồn trong kho

Bước 1: Lập chứng từ mua hàng theo từng lần hàng về => Ví dụ: Lập chứng từ cho lần mua hàng cuối cùng

1. Vào phân hệ Mua hàng, chọn Chứng từ mua hàng hóa , nhấn Tạo mới.

2. Khai báo các thông tin chi tiết của chứng từ mua hàng. => Giá mua và Thuế GTGT phản ánh theo giá trị chưa trừ chiết khấu thương mại.

3. Nhấn Lưu.

Bước 2: Hạch toán chiết khấu thương mại được hưởng.

  1. Vào phân hệ Mua hàng, chọn Giảm giá hàng mua, nhấn Tạo mới.

2. Tích chọn Giảm giá trị hàng nhập kho.

3. Chọn các chứng từ mua hàng được hưởng chiết khấu thương mại.

  • Thiết lập điều kiện để tìm kiếm chứng từ mua hàng, sau đó nhấn Lấy dữ liệu.

  • Tích chọn các mặt hàng được hưởng chiết khấu trên từng chứng từ mua hàng.

  • Nhập tỷ lệ chiết khấu được hưởng cho từng mặt hàng tại cột Tỷ lệ giảm. (Trường hợp không hưởng chiết khấu theo tỷ lệ mà theo số tiền, Kế toán sẽ phải tự phân bổ và xác định giá trị chiết khấu cho từng mặt hàng, sau đó nhập lại vào cột Thành tiền giảm)

4. Nhấn Đồng ý.

5. Nhấn Lưu.

Last updated