Hệ thống tài khoản

Cloudify Accounting đã thiết lập sẵn hệ thống tài khoản (Thông tư 200/2014/TT-BTC hoặc Thông tư 133/2016/TT-BTC) theo đúng chế độ kế toán. Tuy nhiên, kế toán vẫn có thể bổ sung, sửa đổi lại các tài khoản sao cho phù hợp với nhu cầu quản lý thực tế tại doanh nghiệp.

Cách thao tác

Vào menu Danh mục/Tài khoản/ Hệ thống tài khoản

Last updated