Giảm giá hàng bán

Định khoản

Nợ TK 5213 Giảm giá hàng bán (TT 200)

Nợ TK 511 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (TT 133)

Nợ TK 3331 Số thuế GTGT đầu ra được giảm

Có TK 111, 112, 131... Tổng số tiền giảm giá

Ví dụ

Ngày 09/01/2017, doanh nghiệp bán hàng cho công ty TNHH Thái Bình Dương, chưa thu tiền:

 • Máy tính xách tay Dell XPS 13, số lượng 2, đơn giá 15.899.000đ, thuế GTGT 10%

Ngày 16/01/2017, Công ty TNHH Thái Bình Dương phát hiện 1 máy tích bị xước vỏ. Sau khi thoả thuận lại, doanh nghiệp đồng ý giảm 500.000đ, giảm trừ vào công nợ. Đồng thời xuất hoá đơn giảm giá hàng bán.

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Giảm giá hàng bán" được thực hiện trên phần mềm như sau:

 • Vào phân hệ Bán hàng, chọn Giảm giá hàng bán, nhấn Tạo mới.

 • Chọn loại chứng từ bán hàng cần giảm giá.

 • Lựa chọn phương thức giảm trừ cho chứng từ giảm giá.

 • Chọn chứng từ bán hàng có mặt hàng được giảm giá.

  • Bấm mũi tên sổ xuống tại dòng Chứng từ BH, để chọn chứng từ trong danh sách.

 • Khai báo thêm các thông tin trên chứng từ giảm giá hàng bán như: số lượng hàng được giảm, giá trị giảm,...

 • Khai báo các thông tin phục vụ cho việc xuất hóa đơn cho hàng bán được giảm.

 • Nếu không sử dụng phần mềm để quản lý việc xuất hóa đơn, Kế toán nhập trực tiếp thông tin hóa đơn GTGT xuất cho khách hàng tại mục Hóa đơn.

   • Nhấn Lưu.

Last updated