Khai báo kho

Cho phép khai báo thông tin về từng kho quản lý vật tư, hàng hoá, dịch vụ.

Cách thao tác

  • Tại màn hình danh sách kho, chọn chức năng Tạo mới.

  • Khai báo các thông tin về kho => với các thông tin có ký hiệu (*) kế toán sẽ bắt buộc phải khai báo.

  • Sau khi khai báo xong, nhấn Lưu.

Lưu ý:

1. Để sửa lại thông tin một kho, sử dụng chức năng Sửa trên thanh công cụ.

2. Đối với các kho không có nhu cầu theo dõi nữa, có thể sử dụng chức năng Sửa trên thanh công cụ, sau đó bấm bỏ tích tích chọn ô Theo dõi.

Last updated