Bán hàng hóa nhận đại lý

 • Vào phân hệ Bán hàng, chọn Chứng từ bán hàng , nhấn Tạo mới.

 • Khai báo chứng từ bán hàng hóa đại lý:

  • Chọn loại chứng từ bán hàng là Bán hàng đại lý bán đúng giá và chọn phương thức thanh toán.

  • Tích chọn Kiêm phiếu xuất khoLập kèm hóa đơn.

  • Mục NV bán hàng: Chọn nhân viên tương ứng, nếu có nhu cầu theo dõi tình hình bán hàng chi tiết theo nhân viên bán hàng.

  • Mục Điều khoản TT (áp dụng với phương thức Chưa thu tiền): Chọn điều khoản đã được thiết lập trên danh mục Điều khoản thanh toán, nếu có thỏa thuận về điều kiện thanh toán với khách hàng. => Trường hợp đã thiết lập điều khoản thanh toán cho từng khách hàng tại danh mục Khách hàng, thì chương trình sẽ tự động hiển thị sẵn thông tin này theo khách hàng được chọn.

  • Khai báo các thông tin của hàng hóa, dịch vụ bán ra.

Khai báo các thông tin về thuế và hóa đơn.

 • Kế toán nhập trực tiếp thông tin hóa đơn GTGT xuất cho khách hàng tại mục Hóa đơn.

 • Khai báo các thông tin xuất kho. => TK giá vốn và TK kho bỏ trống, đồng thời tại cột Hàng hóa giữ hộ/bán hộ để giá trị Hàng hóa bán hộ, ký gửi.

 • Nhấn Lưu.

Last updated