Xuất kho nguyên vật liệu cho hoạt động sản xuất

Định khoản

Nợ TK 154, 621, 623, 627,...

Có TK 152 Nguyên liệu, vật liệu

Ví dụ

Ngày 15/01/2017, doanh nghiệp xuất kho NVL để sản xuất 100 chiếc áo sơ mi bao gồm:

  • Vải may áo sơ mi: 300m

  • Chỉ trắng: 50 cuộn

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Xuất kho nguyên vật liệu cho hoạt động sản xuất" được thực hiện trên phần mềm như sau: Bước 1: Lập lệnh sản xuất cho thành phẩm được sản xuất:

  • Vào phân hệ Kho\Lệnh sản xuất, chọn chức năng Tạo mới.

  • Chọn thành phẩm cần sản xuất, hệ thống sẽ tự động lấy định mức nguyên vật liệu cần sản xuất đã thiết lập tại danh mục vật tư hàng hóa lên.

  • Nhập số lượng thành phẩm cần sản xuất, hệ thống sẽ tự động tính lại định mức nguyên vật liệu cần thiết để sản xuất, sau đó nhấn Lưu.

Lưu ý: Trường chưa khai báo thành phẩm sản xuất, thực hiện thêm thành phẩm bằng cách vào menu Danh mục\Vật tư hàng hóa\Vật tư hàng hóa và nhấn Tạo mới

Bước 2: Lập phiếu xuất kho nguyên vật liệu để sản xuất thành phẩm:

  • Vào phân hệ Kho\Xuất kho, chọn chức năng Tạo mới.

  • Chọn loại phiếu xuất kho là Sản xuất

  • Khai báo các thông tin còn lại của chứng từ xuất kho, sau đó nhấn Lưu.

  • Nhấn chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu phiếu xuất kho cần in.

Last updated