Loại công trình

Cho phép quản lý các loại công trình, phục vụ cho công tác quản lý các công trình phát sinh liên quan đến công tác tính giá thành theo công trình.

Cách thao tác

Vào menu Danh mục\Công trình\Loại công trình.

Last updated