Điều chỉnh Công cụ dụng cụ

Ví dụ

Ngày 23/01/2017, công ty thực hiện nâng cấp RAM và ổ cứng máy tính cho trưởng phòng Kế hoạch - Kinh doanh như sau:

Ram: 1.000.000đ; ổ cứng: 2.000.0000đ => Tổng là 3.000.0000đ.

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Điều chỉnh CCDC" được thực hiện trên phần mềm theo các bước sau:

 • Bước 1: Hạch toán tăng chi phí chờ phân bổ => tùy thuộc vào hình thức thanh toán mà việc hạch toán được thực hiện như sau:

  • Nếu chi thêm tiền mặt thì hạch toán trên phân hệ Quỹ.

  • Nếu chi thêm tiền gửi thì hạch toán trên phân hệ Ngân hàng.

 • Trường hợp chưa thanh toán thì hạch toán trên phân hệ Tổng hợp.

 • Bước 2: Thực hiện điều chỉnh giá trị của CCDC

  • Vào phân hệ Công cụ dụng cụ\Điều chỉnh, chọn chức năng Tạo mới.

 • Khai báo thông tin cho chứng từ điều chuyển CCDC, sau đó nhấn Lưu.

 • Nhập lý do điều chỉnh và ngày chứng từ.

 • Chọn CCDC cần điều chỉnh và nhập dữ liệu điều chỉnh trên Chi tiết điều chỉnh:

  • Nhập giá trị còn lại sau điều chỉnh hoặc nhập chênh lệch số tiền cần điều chỉnh tăng/giảm.

  • Nhập số kỳ phân bổ còn lại sau điều chỉnh hoặc nhập chênh lệch tăng/giảm số kỳ phân bổ còn lại.

 • Chọn các chứng từ phát sinh liên quan đến việc điều chỉnh CCDC trên tab Tập hợp chứng từ:

  • Nhấn Chọn chứng từ.

 • Thiết lập các điều kiện để tìm kiếm chứng từ.

 • Tích chọn chứng từ liên quan và nhấn Đồng ý.

 • Nhấn Lưu.

Last updated