Điều chuyển TSCĐ giữa các bộ phận

Ví dụ

Ngày 03/03/2017, giám đốc yêu cầu chuyển màn hình Samsung 40 inches từ phòng Giám đốc sang phòng Kế toán

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Điều chuyển TSCĐ giữa các bộ phận trong doanh nghiệp" được thực hiện trên phần mềm như sau:

  • Vào phân hệ Tài sản cố định\Điều chuyển, chọn chức năng Tạo mới.

  • Nhập thông tin tài sản bị điều chuyển từ phòng ban nào đến phòng ban nào, sau đó nhấn Lưu.

Last updated