Lập báo cáo tài chính

Cho phép lập báo cáo tài chính và quản lý danh sách các báo cáo tài chính đã lập của doanh nghiệp.

Với doanh nghiệp theo TT 200 sẽ bao gồm các báo cáo:

Bảng cân đối kế toán (B01-DN)

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (B02-DN)

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (PP trực tiếp) => Tùy theo đặc điểm hoạt động và yêu cầu quản lý, doanh nghiệp có thể lựa chọn lập theo PP trực tiếp hoặc phương pháp gián tiếp

Thuyết minh báo cáo tài chính (B09-DN)

Với doanh nghiệp theo TT 133 sẽ bao gồm các báo cáo:

Bảng cân đối tài khoản (F01-DNN)

Báo cáo tình hình tài chính (thay thế cho Bảng cân đối kế toán). Báo cáo này gồm 2 mẫu: B01a-DNN và B01b-DNN. => Tùy theo đặc điểm hoạt động và yêu cầu quản lý, doanh nghiệp có thể lựa chọn lập Báo cáo tình hình tài chính theo Mẫu số B01b - DNN thay cho Mẫu số B01a - DNN

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (B02-DNN)

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (B03-DNN) => Mẫu này không bắt buộc lập.

Thuyết minh báo cáo tài chính (B09-DNN)

Với doanh nghiệp theo TT 24 đáp ứng thêm các báo cáo:

Báo cáo tình hình tăng, giảm vốn chủ sở hữu của HTX

Báo cáo thu, chi hoạt động tín dụng nội bộ

Báo cáo tổng hợp tình hình cho thành viên vay vốn

Ví dụ

Lập báo cáo tài chính năm 2017 của doanh nghiệp

Hướng dẫn trên phần mềm Nghiệp vụ "Lập báo cáo tài chính" được thực hiện trên phần mềm như sau:

Lập báo cáo tài chính

Lập Thuyết minh báo cáo tài chính

Lập báo cáo Hợp tác xã (F02, F03, F04)

Lưu ý:

1. Đối với dữ liệu liên năm, các cột Số đầu năm/Năm trước/Số dư đầu năm/Lũy kế từ đầu năm sẽ được hệ thống tự động lấy dữ liệu. Còn với dữ liệu không phải liên năm, kế toán phải tự nhập số liệu. 2. Đối với công ty đa chi nhánh, khi thực hiện lập báo cáo tài chính ở cấp Tổng công ty, hệ thống sẽ tổng hợp số liệu của riêng tổng công ty và của tất cả các chi nhánh hạch toán phụ thuộc.

Last updated