Thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

Định khoản

1. Hạch toán thuế GTGT đầu vào được khấu trừ

Nợ TK 152, 153, 156, 211, 213, 611...

Nợ TK 133 Thuế GTGT được khấu trừ (1331, 1332)

Có các TK 111, 112, 331... Tổng giá thanh toán

2. Xác định thuế GTGT đầu ra.

Nợ TK 111, 112, 131... Tổng giá thanh toán

Có TK 33311 Thuế GTGT đầu ra

Có TK 511

3. Cuối tháng, kế toán tính, xác định số thuế GTGT được khấu trừ với số thuế GTGT đầu ra và số thuế GTGT phải nộp trong kỳ

Nợ TK 33311 Thuế GTGT đầu ra

Có TK 133 Thuế GTGT được khấu trừ (1331, 1332)

Ví dụ

Căn cứ vào các chứng từ mua vào, bán ra có phát sinh thuế GTGT trong tháng 1, ngày 10/02/2017 kế toán thuế thực hiện lập Tờ khai và thực hiện khấu trừ thuế GTGT trong tháng 1.

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ thuế GTGT được thực hiện trên phần mềm thông qua các bước sau:

 • Bước 1: Hạch toán thuế GTGT đầu vào

  • Vào phân hệ Mua hàng\chọn chứng từ mua hàng hóa, bấm chọn chức năng Tạo mới.

  • Thêm chứng từ mua hàng có phát sinh thuế GTGT đầu vào.

  • Sau khi khai báo xong, nhấn Lưu.

  Lưu ý:

  1. NSD phải chọn Nhóm HHDV mua vào thì chứng từ mua hàng lập ra mới được lấy lên bảng kê mua vào

  2. Có thể hạch toán thuế GTGT đầu vào trên các phân hệ: Quỹ, Ngân hàng, Tổng hợp.

 • Bước 2: Hạch toán thuế GTGT đầu ra

  • Vào phân hệ Bán hàng\chọn Chứng từ bán hàng hóa, bấm chọn chức năng Tạo mới.

  • Thêm chứng từ bán hàng có phát sinh thuế GTGT đầu ra.

  • Sau khi khai báo xong, nhấn Lưu.

  • Lưu ý: Có thể hạch toán thuế GTGT đầu ra trên các phân hệ: Quỹ, Ngân hàng, Tổng hợp.

 • Bước 3: Lập Tờ khai thuế GTGT cùng bảng kê mua vào, bán ra

  • Vào phân hệ Thuế, chọn TT26-Tờ khai thuế GTGT khấu trừ (01/GTGT) (Mẫu tờ khai theo thông tư 26) hoặc TT119-Tờ khai thuế GTGT khấu trừ (01/GTGT)(Mẫu tờ khai theo thông tư 119).

  • Chọn kỳ tính thuế, tích chọn các phụ lục kèm theo tờ khai thuế GTGT, sau đó nhấn Đồng ý.

  • Hệ thống tự động lấy thông tin lên tờ khai và các phụ lục kèm theo, tuy nhiên vẫn cho sửa đổi, bổ sung thông tin.

  • Sau khi khai báo và kiểm tra thông tin trên tờ khai và phụ lục, nhấn Lưu.

   • Lưu ý: Trường hợp nếu có hóa đơn nào trong kỳ chưa đủ thông tin thì phần mềm không lấy lên bảng kê nhưng có thông báo cho NSD biết để kiểm tra lại. NSD sửa lại các thông tin còn thiếu rồi sửa lại tờ khai để phần mềm cập nhật lại số liệu.

 • Bước 4: Khấu trừ thuế GTGT và xác định số thuế phải nộp

  • Vào phân hệ Thuế, chọn chức năng Khấu trừ thuế GTGT.

  • Chọn kỳ tính thuế, sau đó nhấn Đồng ý.

  • Hệ thống sẽ tự động tổng hợp các phát sinh thuế GTGT đầu vào và đầu ra trong kỳ khấu trừ.

  • Nhất Lưu, hệ thống sẽ tự động thực hiện khấu trừ thuế GTGT.

Last updated