Thu khác bằng tiền mặt

Định khoản
Nợ TK 111 Tiền mặt (1111, 1112)
Có TK 136 Phải thu nội bộ
Có TK 138 Phải thu khác
Có TK 244 Cầm cố, thế chấp, kỹ quỹ, ký cược (TT200)
Có TK 1386 Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược (TT133)
Có TK 228 Đầu tư khác (TT200)
Có TK 228 Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (TT133)
Có TK 338 Phải trả, phải nộp khác
Có TK 411 Vốn đầu tư của chủ sở hữu
Có TK 515 Doanh thu hoạt động tài chính
Có TK 711 Thu nhập khác
Có TK ...
Ví dụ
Ngày 19/01/2017, kế toán ghi nhận số tiền 2.517.000đ thu được từ việc thanh lý TSCĐ vào sổ kế toán.
Hướng dẫn trên phần mềm
Các nghiệp vụ thu khác bằng tiền mặt được thực hiện trên phần mềm như sau:
  • Vào phân hệ Quỹ\Thu tiền, chọn chức năng Tạo mới.
  • Chọn lý do nộp là Thu khác
  • Khai báo thông tin chứng từ, sau đó nhấn Lưu.
  • Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu phiếu thu cần in.