Nhập kho thành phẩm sản xuất

Định khoản

Nợ TK 152, 155,... Giá trị vật tư, hàng hóa, thành phẩm nhập kho

Có TK 154 Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang

Ví dụ

Ngày 20/01/2015, doanh nghiệp sản xuất và hoàn thành nhập kho các sản phẩm:

  • Áo sơ mi Nam, số lượng 20, giá thành sản xuất 400.000đ/chiếc

  • Áo sơ mi Nữ, số lượng 200, giá thành sản xuất 440.000đ/chiếc

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Nhập kho thành phẩm sản xuất" được thực hiện trên phần mềm như sau:

  • Vào phân hệ Kho\Nhập kho, chọn chức năng Tạo mới.

  • Chọn loại phiếu nhập kho là Thành phẩm sản xuất.

  • Khai báo các thông tin hàng hóa, tài khoản, số lượng,... của chứng từ nhập kho, sau đó nhấn Lưu.

Lưu ý: Trong trường hợp chưa khai báo thành phẩm thì vào Danh mục\Vật tư hàng hóa\Vật tư hàng hóa, chọn chức năng Tạo mới để khai báo

Nhấn chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu phiếu nhập kho cần in.

Last updated